image

SÄÄNNÖT

 
Yhdistyksen säännöt hyväksyttiin perustamiskokouksessa 29.1.2012.
Rekisteröity Patentti- ja Rekisterihallituksessa 29.6.2012.
 
 
   
1. § Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kieli
Yhdistyksen nimi on Saimaan SnaPit ry. Kotipaikka on Imatra, toiminta-alueena on Etelä-Karjala. Yhdistyksen kieli on suomi.
   
2. § Suhteet muihin järjestöihin
Yhdistys voi olla Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n ja Kymenläänin Kennelpiiri ry:n jäsen. Yhdistys voi olla jäsenenä myös muissa tarkoitusperiään edistävissä yhdistyksissä, liitoissa ja keskusjärjestöissä.
   
3. § Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää snautseri-pinseri –rotujen tunnetuksi tulemista ja rotujen harrastajien yhteistoimintaa ja tietojen vaihtoa. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä keskustelu-, neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia, näyttelyitä, kokeita, kilpailuja, kerhoiltoja ja kursseja. Yhdistys levittää tietoutta edustamistaan roduista asianharrastajien ja yleisön keskuudessa mainostamalla, järjestämällä tiedotustilaisuuksia ja esittelyjä.
   
4. § Varojen hankinta
Varoja toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii perimällä jäsenmaksuja, järjestämällä voittoa tavoittelematta näyttelyjä, kursseja, kokeita ja kilpailuja, toimeenpanemalla asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia, huvitilaisuuksia sekä ottamalla vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. Yhdistys on oikeutettu hankkimaan ja omistamaan kiinteää ja irtainta omaisuutta.
   
5. § Jäsenet
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, perhe- tai kunniajäseniä.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, jotka hallitus hyväksyy jäseniksi ja jotka suorittavat syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Liittyessään yhdistykseen jäsen hyväksyy yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen.

Perhejäsen: Perhejäseneksi hallitus voi hyväksyä varsinaisen jäsenen perheenjäsenen, joka asuu hänen kanssaan samassa taloudessa ja joka suorittaa syyskokouksen määräämän perhejäsenmaksun.

Kunniajäsen: Hallituksen ehdotuksen perusteella yhdistyskokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, jolle yhdistys haluaa osoittaa erityistä kunnioitusta ja kiitollisuutta. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksu.
   
6. § Jäsenen eroaminen
Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen on vapaa jäsenyydestä ja sen velvoitteista seuraavan kalenterivuoden alusta. Maksettuja jäsenmaksuja ei suoriteta takaisin. Eronneella jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.
   
7. § Jäsenen erottaminen
Yhdistyksestä voidaan erottaa hallituksen päätöksellä jäsen,
a) joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä ja on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin on liittyessään sitoutunut,
b) joka on aiheuttanut yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavaa vahinkoa yhdistykselle,
c) joka rikkoo eläinsuojelulakia,
d) joka on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen eräpäivänä ja laiminlyönti on kestänyt vähintään kaksi (2) kuukautta eräpäivästä lukien tai
e) mikäli on olemassa muu yhdistyslaissa mainittu erottamisperusteä

Mikäli erotettu jäsen vastustaa erottamista, hän voi, mikäli erottaminen perustuu muuhun kuin jäsenmaksun laiminlyöntiin, saattaa erottamista koskeva päätös seuraavaksi kokoontuvan yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä hallitukselle 30 päivän kuluessa hallituksen erottamispäätöksen tiedoksi saatuaan. Erottamisesta päättää tällöin yhdistyksen kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Erottamisäänestys tapahtuu aina suljetuilla lipuilla.

Jäsenelle, joka on laiminlyönyt jäsenmaksun kevätkokoukseen mennessä, ei lähetetä yhdistyksen lehteä eikä muitakaan julkaisuja. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.
   
8. § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä 1-3 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen tulee olla 18 vuotta täyttänyt yhdistyksen jäsen ja hänen tulee täyttää muut lain edellyttämät vaatimukset.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Hallitus voi oikeuttaa puheenjohtajan, rahastonhoitajan tai sihteerin kirjoittamaan yksin yhdistyksen nimen.

Hallituksella on oikeus tarvittaessa perustaa erillisiä toimikuntia ja määrätä niiden tehtävät. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsumana tai jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla. Äänten mennessä tasan äänestyksessä ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen tehtävä on
- kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella niille esitettävät asiat ja panna kokouksen päätökset täytäntöön.
- hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia jäsenmaksujen sekä muiden tulojen keruusta, samoin kuin laatia yhdistyksen tilinpäätös päättyneeltä tilivuodelta.
- edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta.
- pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja päättää jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyksen säännöt.
- laatia ehdotuksen yhdistyksen talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi.
- hoitaa muut hallitukselle kuuluvat yhdistyksen asiat.
   
9. § Toimintavuosi
Yhdistyksen toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on hallituksen toimintakertomuksen kanssa esitettävä toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.
   
10. § Yhdistyskokoukset
Yhdistyksen kokouksessa on 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä yksi (1) ääni. Jäsen on lisäksi oikeutettu käyttämään yhden muun jäsenen äänioikeutta valtakirjalla. Alle 15-vuotiaalla jäsenellä on puheoikeus kokouksessa.

Vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
- Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
- Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä toiminnantarkastajan lausunto.
- Vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
- Valitaan edustajat Kymenläänin Kennelpiirin kokouksiin, Suomen Kennelliiton yleiskokoukseen ja muihin tarvittaviin edustustehtäviin.
- Hallituksen esittämät asiat tai kokouskutsussa mainitut asiat. Asioista, joita ei ole kokouskutsussa mainittu, voidaan keskustella ja tehdä päätös kokouksen ollessa yksimielinen, ottaen huomioon yhdistyslain 24 § säännökset.


Syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
- Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
- Päätetään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle vuodelle.
- Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
- Valitaan seuraavan kalenterivuoden hallitus §8:n mukaan.
- Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja.
- Käsitellään muut hallituksen ja jäsenten esittämät asiat. Asioista, joita ei ole kokouskutsussa mainittu, voidaan keskustella ja tehdä päätös kokouksen ollessa yksimielinen, ottaen huomioon yhdistyslain 24 § säännökset.


Ylimääräinen yhdistyskokous kutsutaan koolle kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 koko äänioikeutetusta jäsenkunnasta sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on käsiteltävä ylimääräisessä yhdistyskokouksessa 30 päivän kuluessa kirjelmän postileiman päiväyksestä.

Kutsut yhdistyksen kokouksiin on julkaistava joko yhdistyksen julkaisussa, yhdistyksen Internet sivuilla tai lähetettävä kirjeitse tai sähköpostilla jäsenistölle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jollei näissä säännöissä tai yhdistyslaissa toisin määrätä. Milloin joku kokouksen edustaja sitä vaatii, suoritetaan äänestys suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan, ratkaisee vaaleissa arpa, muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.
   
11. § Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.
   
12. § Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on oltava ainakin kuukausi ja joista toisen on oltava syys- tai vuosikokous. Purkamispäätöksen on kummassakin kokouksessa saatava vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi jäljelle jääneet varat käytetään viimeisen yhdistyskokouksen päätöksen mukaisesti koiraharrastustoimintaan.
   
13. § Yhdistyslaki
Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.